Regulamin Konkursu na Najlepszy Poster

 

I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  

„Aktualne problemy ochrony środowiska"

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorami Konkursu Na Najlepszy Poster, zwanego dalej ,,Konkursem’’ są Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o/Katowic, zwanymi dalej ,,Organizatorami’’.

Adres korespondencji: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice 

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 19.05.2017 r. i trwać będzie do dnia 19.05.2017r.

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 19.05.2017 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca studentem, doktorantem lub pracownikiem naukowym, Polskich Jednostek Naukowo-Badawczych (dalej „Uczestnik”),

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konferencji do dnia 05.05.2017r., wysłanego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o treści zawierającej:

Imię i nazwisko autora(-ów), tytuł posteru, afiliacja (wydział/instytut, uczelnia) oraz adresu zamieszkania.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Koszt druku posteru ponosi Uczestnik. 

3. KONKURS

3.1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego posteru o tematyce związanej z ochroną środowiska. Kluczowe dla nas są estetyka, tematyka oraz innowacyjność prezentacji wyników.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko postery wykonane przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

4.2. Uczestnik zgłasza poster do Konkursu po wysłaniu zgłoszenia na adres e-mail zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.

4.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu 1 poster.

4.4. Plakaty muszą spełniać następujące wymagania techniczne: a) format wydruku B1.

4.5. Zgłoszenie plakatu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych plakatów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

4.6. W przypadku gdy na zgłaszanych plakatach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację plakatu i móc na żądanie Organizatorów przedstawić taką zgodę na piśmie.

4.7. Zgłoszenie plakatu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych plakatów do celów informacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej należącej do Organizatorów.

4.8. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatorów do niedopuszczeniu do konkursu, z koniecznością poinformowania o tym Uczestnika, plakatu, który:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. plakaty zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym,

e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),

f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4 lub podstawowych wymagań artystycznych,

g) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

4.9. Usunięte przez Moderatorów plakaty wliczają się do limitu 1 plakatu, jaki każdy Uczestnik ma prawo wystawić w Konkursie.

4.10. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone plakaty wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

4.11. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 4.8 Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1. Ocena posterów dokonywana będzie przez głosowanie wszystkich Uczestników Konferencji. Oddanie głosu będzie możliwe w formie tradycyjnej z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania wrzucanych do urny udostępnionej przez Organizatorów. Każdy z uczestników Konferencji może oddać jeden głos na wybrany przez siebie poster.

5.2. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa.

5.3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

5.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w dniu Konferencji 19.05.2017r.

6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez Organizatorów o przyznaniu nagrody.

6.3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy bezpośrednio w dniu Konferencji.

6.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i jednostki naukowo-badawczej, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów i w publikacjach wydawniczych Organizatorów, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.10. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do plakatów, a także, że wszystkie ewentualne osoby występujące lub uwiecznione na plakatach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie,

7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w celu:

a. wykorzystanie do celów promocji Organizatora;

b. wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora

c. wykorzystanie w materiałach informacyjnych Organizatora.

d. wykorzystanie w materiałach konferencyjnych.

Jednocześnie Organizator oświadcza iż żadne z celów wykorzystania pracy nie służą bezpośrednio uzyskaniu korzyści majątkowych.

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa jednostki naukowo-badawczej, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z plakatów, w celach marketingowych związanych z komunikacją Organizatora,

7.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z plakatów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie plakatów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania plakatów.

7.6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na plakatach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z plakatów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie plakatów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania plakatów, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

7.7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z plakatów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

7.8. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs na Najlepszy Poster Konferencji APOS 2017– Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatorów www.apos.us.edu.pl

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

9.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.